Program dotace se spolufinancováním EU

Název projektu: Návrh koncepce zásobování výroby a optimalizace pracovišť s využitím filozofie digitálního podniku
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010795
Trvání projektu: 3. 7. 2017 – 27. 10. 2017
Název programu podpory: Inovační vouchery
Prioritní osa operačního programu: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace"
Specifický cíl operačního programu: SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích"

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obsahem projektu je vytvoření návrhu nového konceptu zásobování stávající výroby a stanovit racionalizačně-ergonomická opatření výrobních pracovišť dle filozofie digitálního podniku, který zajistí reaktivnost společnosti na trendy současnosti a budoucnosti. Následnou implementací tohoto návrhu bude zajištěno zvýšení flexibility na zákaznické odvolávky, zvýšení produktivity, snížení rizik vyplývající z nenaplánovaných změn a celková efektivnost výroby.


Cíl projektu:
Cílem projektu je vypracování návrhu nového konceptu zásobování výroby dle principů digitálního podniku. V rámci tohoto návrhu je též cílem stanovit uspořádání výrobních pracovišť v souladu s pravidly ergonomie.

Projekt - Koncept digitálního podniku a optimalizace výrobních pracovišť